Empowerment Poland 2020 – RODO

Loading

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.
2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, wiek), przez Fundację Człowiek z siedzibą ul. Marchołta 51/26, 31-416 Kraków

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych i organizacyjnych w związku z uczestnictwem w seminarium pt. „Empowerment – siła wzajemności” oraz przyszłego kontaktu w ramach organizacji ogólnopolskiej sieci wsparcia.

Oświadczam, że informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą; zostałam/em pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:

  1. dostępu do moich danych osobowych;
  2. sprostowania moich danych osobowych;
  3. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

3) przenoszenia moich danych osobowych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Fundacji Człowiek o zmianie lub chęci usunięcia jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym. Kontakt winien być dokonany drogą mailową na adres contact@human-foundation.eu.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).