Poradniki

Loading


Jak wspomóc nastolatka?

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów, matur, ocen końcoworocznych. Z pewnością jest to stresujący okres i może wywoływać wiele konfliktów lub przykrych sytuacji. Zapraszamy do lektury „Jak wspierać nastolatka”, która jest jednym z licznych rozdziałów naszego świetnego„Poradnika dla rodziców dzieci i młodzieży”! Jest to zbiór porad skupionych wokół rodzicielstwa i wyzwań z nim związanych. Cenne kompendium wiedzy dot. komunikacji i zdrowia psychicznego dziecka, młodzieży oraz rodzica.

________

Швидко наближається час іспитів, заліків та випускних оцінок. Це, безумовно, стресовий час і може стати причиною багатьох конфліктів або неприємних ситуацій. Запрошуємо вас прочитати „Як підтримати підлітка”, який є одним з багатьох розділів нашого чудового „Посібника для батьків дітей та підлітків”! Це збірка порад, присвячених батьківству та його викликам. Цінний довідник з питань спілкування та психічного здоров’я для дітей, підлітків та батьків.


Historie dworcowe 2 – „Póki starczy mi sił”

Nie ma nic cenniejszego, niż świadectwo drugiego człowieka.

Dlatego z nieukrywaną radością przedstawiamy drugą odsłonę historii dworcowych!

„PÓKI STARCZY MI SIŁ” Marcin Laszczak

Fragment pochodzi z publikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego “Umacnianie i zdrowienie”

______________

Немає нічого ціннішого, ніж свідчення іншої людини. Тому з неприхованою радістю ми представляємо другу частину станційних історій!

ДОКИ Я МАЮ СИЛИ Марцін Лащак

Уривок з публікації Ягеллонського університету „Зміцнення і відновлення”


Język płci

Używanie języka uwzględniającego płeć oznacza mówienie i pisanie w sposób, który nie dyskryminuje określonej płci, płci społecznej lub tożsamości płciowej i nie utrwala stereotypów związanych z płcią. Tym samym jest to działanie wspierające zdrowie psychiczne. Polecamy Waszej uwadze nowe wytyczne przygotowanie przez Mental Health Europe.

https://www.mentalhealtheurope.org/guidelines-for-gender…/

Płeć jest jedną z „cech intersekcjonalnych”, które należy uwzględnić w ramach psychospołecznego modelu zdrowia psychicznego. Zgodnie z tym modelem, zdrowie psychiczne jest głęboko powiązane z kontekstem społeczno-kulturowym, w którym żyje dana osoba, a co za tym idzie, podkreśla wpływ dynamicznej interakcji między psychologicznymi i społecznymi determinantami na zdrowie psychiczne i dobrostan.


Jak działa stres?

W powszechnej opinii stres uważany jest za zjawisko bardzo szkodliwe. Tak naprawdę tylko bardzo silny lub długotrwały stres, przekraczający możliwości jednostki, przynosi działania niepożądane.

Stres umiarkowany pomaga w radzeniu sobie z wymaganiami adaptacyjnymi, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny – dla wielu badaczy, jest to podstawowy czynnik rozwoju.

Jednak bardzo szkodliwy jest stres długotrwały, który przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych, takich jak: zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne, stres zbyt silny, traumatyczny stwarza ryzyko PTSD (zespołu stresu pourazowego) oraz w szczególnych przypadkach zaburzeń osobowości…


Lęki i obawy – nad nimi można pracować

„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.” A. Kępiński

Nad swoimi lękami/obawami można pracować.

Oto kilka ogólnych wskazówek:

1. Słowa mają znaczenie

– Nie mów „nie mogę”, mów: „mogę” lub „nie chcę”

– Nie mów „spróbuję”, mów: „decyduję się”, „zrobię”

– Nie mów „porażka”, mów: „wynik”, „rezultat”

– Nie mów ”poświęcam się”, „muszę”, mów: „wybieram”, „chcę”, „nie muszę”

– Nie mów: „zawsze”, „nigdy”, „nikt” np.: „nikt mnie nie lubi”

2. Nastrój ma znaczenie – kiedy przeżywamy silny lęk powinniśmy dążyć do neutralnych emocji. Możemy je osiągnąć poprzez naukę metod relaksacji i kontroli oddechu.

3. Obraz samego siebie ma znaczenie

4. Pewność siebie ma znaczenie

5. Bilans zysków i strat związanych z lękiem ma znaczenie

„Odwaga nie polega na braku lęku, ale na umiejętności działania mimo niego.” M. Juchnik


Ekonomia i zdrowie psychiczne

Podążając za istotą podejścia psychospołecznego determinanty ekonomiczne i społeczne mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

W grudniu 2023 r. Polski instytut Ekonomiczny (publiczny think-tank ekonomiczny) opublikował raport „Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody”.

PIE przeprowadził badania z uchodźczyniami i uchodźcami z Ukrainy w formie pogłębionych wywiadów. Ich celem było zrozumienie doświadczeń rozmówców, ich postaw i wyzwań związanych z integracją zawodową i społeczną w naszym kraju. Wśród uczestników badań dominowały kobiety, które stanowią większość wśród uchodźców przybyłych do Polski w 2022 r.

„Uchodźcy wojenni to niejednorodna grupa ludzi z różnymi umiejętnościami, doświadczeniem oraz aspiracjami zawodowymi. Pomimo tych różnic łączą ich trudności o charakterze emocjonalnym, obecne w codziennych wyzwaniach adaptacyjnych. Można tu wyróżnić poczucie osamotnienia, zagubienia, niepewności, brak bliskich czy obawy o zapewnienie godnych warunków życia w nowym miejscu pobytu. – objaśnia Radosław Zyzik, starszy doradca zespołu ekonomii behawioralnej PIE – „Część uchodźców wyraźnie komunikuje tęsknotę za krajem i bliskimi, która wpływa na proces adaptacji. A deklarowaną chęć powrotu potęguje zmiana statusu społecznego i utrata poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego” – dodaje.

Badania ukazały z jak różnorodnymi wyzwaniami na rynku pracy mają do czynienia uchodźcy. Rzeczywistość weryfikuje ich elastyczność, odporność i zdolności adaptacyjne w środowisku. Badania nie wykazały powszechnych zjawisk dyskryminacji na tle narodowościowym, jednakże uchodźcy niekiedy doświadczają nierównego traktowania. Badane osoby wskazywały na problemy z akceptacją kwalifikacji, pracę poniżej swoich umiejętności lub w szarej strefie, krzywdzące stereotypy …- więcej w grafikach po lewej.


MENTAL HEALTH EUROPE “MENTAL HEALTH — POWER OF LANGUAGE”

Mental Health Europe “Mental health —power of language”

„Diagnoza medyczna to proces określania, która choroba lub stan wyjaśnia objawy i ogólne funkcjonowanie danej osoby. Informacje wymagane do postawienia diagnozy medycznej są zazwyczaj zbierane na podstawie wywiadu i badania fizycznego osoby szukającej opieki medycznej.

Diagnoza psychiatryczna jest inna, ponieważ objawy fizycznenie muszą być obecne, ani nie ma testów biologicznych rozstrzygających o problemach zdrowia psychicznego.

Jednakże badania krwi i inne badania mogą być ważne dla wykluczenia podstawowych przyczyn somatycznych, gdy osoba konsultuje się z powodu problemu zdrowia psychicznego. Pracownicy służby zdrowia stawiający diagnozę psychiatryczną muszą polegać na opisie myśli i uczuć danej osoby oraz na obserwacji jej zachowania”.

Human Foundation / Fundacja Człowiek

Diagnoza psychiatryczna może mieć decydujący wpływ na to, kto jest zatrudniany do pracy, kto może mieć licencję na wykonywanie zawodu prawnika lub lekarza, pilotowanie samolotu, posiadanie ubezpieczania na życie lub sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi (decydować czy kobieta jest dobrą matką czy nie).

Piętno związane z diagnozą psychiatryczną może zrujnować lub zakończyć czyjąś karierę. Ludzie, którzy nigdy nie popełnili przestępstwa, są mimowolnie zamykani w instytucjach szpitalnych na kilka dni, tygodni, lat lub nawet na całe życie z powodu diagnozy psychiatrycznej.

Osoby, które popełniły przestępstwa, są zwalniane z odpowiedzialności jako niewinne z powodu niepoczytalności z powodu diagnozy psychiatrycznej. Według nas, diagnoza psychiatryczna jest nienaukowa, arbitralna i nierzetelna i nigdy nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji o życiu człowieka.


Co to jest pop-psychologia?

Pop-psychologia to uproszczony, dostępny dla masowego odbiorcy sposób przekazu teorii i praktyk psychologicznych. Głównym kanałem rozpowszechnienia są media społecznościowe, vlogi, publikacje, ebooki i filmy. Przekaz jest skoncentrowany na łatwo przyswajalnych, często sensacyjnych treściach, które odbiorca rozumie i opiera się często na popularnych mitach, stereotypach i uproszczonych interpretacjach psychologicznych tematów.

Czy pop-psychologia jest szkodliwa?

Pop-psychologia to oszałamiająca mieszanka faktów i mitów psychologicznych, która trwale przeniknęła do naszej codzienności (Lilienfeld, Lynn, Ruscio, Beyerstein, 2010).

Koncepcja pop-psychologii związana jest z ruchem rozwoju osobistego w latach 50. I 60. w Stanach Zjednoczonych. Jest to zjawisko, które budzi skrajne emocje.

Z pozytywnych stron pop-psychologii można zauważyć, że dzięki masowemu rozpowszechnianiu treści dot. zdrowia psychicznego, wiele terminów takich jak „depresja”, „introwersja”, „ekstrawersja”, „inteligencja emocjonalna” czy „prokrastynacja”, przedostało się do szerszego grona odbiorców. Wcześniej te pojęcia w ogóle nie funkcjonowały w opinii publicznej, co przyczyniało się do stygmatyzacji tej grupy osób.

W Polsce, zwłaszcza w szkołach, nie są prowadzone zajęcia z psychologii dla dzieci, młodzieży. Dzisiejsze społeczeństwo dużą część wiedzy pozyskuje za pomocą Internetu. Wiedza pozyskana w sposób kompaktowy, pozwala zwiększyć swoją świadomość i pozyskać choćby podstawowe informacje na konkretny temat. Nawet dla tych, którzy dobrze już go znają, będzie to nowa perspektywa, nowe spojrzenie na sprawę.

Naszym zdaniem

Może się zdarzyć, że źle opracowany materiał o podłożu psychologicznym spowoduje, że do ogólnej świadomości przedostaną się mity, które będą działać na niekorzyść.

Ale należy pamiętać, że istnieją również wartościowe pozycje, treści, które dzięki

swojej formie i skrótowemu przedstawieniu, mogą wspomóc osobę poszukującą informacji i ukierunkować ją w poszukiwaniu profesjonalnego wsparcia.

Ważna jest zatem umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania rzetelnej wiedzy i weryfikacja źródeł pochodzenia informacji.


Pozytywny dialog dla zdrowia psychicznego

W 2019 r. University of Wisconsin przeprowadził badanie, którego wyniki opublikowano w Quarterly Journal of Experimental Psychology. W badaniu tym wykazano, że głośne myślenie może przynieść korzyść naszemu neurologicznemu zdrowiu.

Głośne myślenie nie oznacza bowiem szaleństwa, a wręcz ulepsza naszą zdolność umysłową. Mówienie na głos do siebie sprawia, że skupiamy się na teraźniejszości, a nasz mózg lepiej przetwarza informacje. Jest to rodzaj praktyki, które warto stosować na co dzień jako mechanizm samoregulacji.

Dzieci w wieku 5-7 lat też głośno myślą podczas zabawy z innymi, w samotności. Głośne mówienie pełni ważną rolę w ich rozwoju. To sposób na kierowanie własnym zachowaniem, a jednoczesny rozwój myśli i języka jest bardzo korzystny. Niestety, kiedy dzieci są starsze, dorośli wielokrotnie każą przestać im mówić do siebie, gdyż jest to nieakceptowalne społecznie.

Dziecięcy głos zostaje stłumiony. Osiągając dorosłość myślimy, pracujemy, czytamy w ciszy. Nie mamy świadomości o korzyściach jakie niesie rozmowa z samymi sobą. Jest to narzędzie rozwoju osobistego i poznawczego. I wcale nie chodzi o to, żeby mówić na głos cały czas.

Naszą osobistą przemowę należy praktykować w odpowiednim momencie

i o określonej porze. Może stać się dla nas wsparciem, informacją zwrotną, aby nas właściwie kierować i pomóc w koncentracji.

Co ważne, nasze głośne myślenie nie może mieć formy oskarżania innych lub wytykania błędów, ma ono być pozytywnym przekazem – mieć formę pozytywnego dialogu.

Samodzielny dialog, możemy wykorzystać o określonej porze dnia jako ćwiczenie samoregulacji.

Niektóre sposoby na wykorzystanie tego narzędzia:

— Nieustannie stajemy przed koniecznością dokonywania na co dzień różnorodnych wyborów. Głośne myślenie ułatwia znajdowanie konkluzji, analizę informacji. Ułatwia nam znajdowanie pomysłów, określanie celów, rozpoznawanie i interpretowanie naszych emocji. Prywatna mowa może kierować nasze myśli na to co pożyteczne i konstruktywne oraz czynić nas bardziej zdecydowanymi i pewnymi siebie.

— Dobrym przykładem mogą być sportowcy, którzy motywują się, używając na głos słów zachęty i przykładów swoich osiągnięć.

Negatywny dialog, przykładowo: “nie możesz tego zrobić, zawiedziesz wszystkich, nie masz odwagi, jak zawsze przełożysz to na jutro” szkodzi nam najbardziej w naszym codziennym życiu. Dlatego warto praktykować mówienie na głos, aby powstrzymać to, co rujnuje nasze poczucie wartości i nasze marzenia.

Reasumując, głośne myślenie o stałych porach dnia to dobra praktyka w obszarze zdrowia psychicznego. Wzmacnia wiele procesów poznawczych i przenosi nasz mózg na inny poziom. Gdy odczuwamy obawę, lęk, myślenie na głos może pomóc nam żyć bez strachu i działać zdecydowanie.


Aktywność sportowa a zdrowie psychiczne

W badaniu opublikowanym w Journal of Affective Disorders, volume 329, 15 maja 2023, strona 19-29, potwierdza się dużą skuteczność różnego rodzaju aktywności fizycznej w zmniejszaniu objawów depresji i innych problemów ze zdrowiem psychicznym.

W skrócie: bieganie i antydepresanty miały podobną skuteczność, ale bieganie poprawia zdrowie fizyczne, a antydepresanty prowadzą do jego pogorszenia.

Środki przeciwdepresyjne i terapia bieganiem nie różniły się istotnie statystycznie w badaniu, jeśli chodzi o wyniki w zakresie zdrowia psychicznego w próbie osób ze zdiagnozowaną depresją i zaburzeniami lękowymi.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to wykazało znaczenie ćwiczeń fizycznych u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi oraz ostrożności w stosowaniu środków przeciwdepresyjnych u osób niezdrowych fizycznie. Terapia ruchowa jest zatem cenną opcją w powrocie do zdrowia, zarówno pod względem zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, i powinna być uważana za standardową praktykę dla osób z problemami zdrowia psychicznego.


Poradnik dla rodziców dzieci i młodzieży – polska i ukraińska wersja językowa


Jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile?

Rodzicielstwo to trudny temat, wymaga dużej wiedzy, doświadczenia, umiejętności dbania o zasoby dzieci i swoje. Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek, jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile – jednocześnie dbając o siebie:

Zachęcajmy nastolatka do podzielenia się swoimi uczuciami.

Poświęcajmy czas na wsparcie swojego nastolatka.

Przepracujmy konflikt między nami a naszym nastolatkiem.

Rodzice/opiekunowie są najczęściej przemęczeni ilością pracy i zadań do zrealizowania. Potrzebują również opieki i wsparcia dla siebie. Dbanie o siebie jest również dobrym sposobem na modelowanie w nastolatku praktyki dbania o siebie.Nie czekajmy zbyt długo, aby poprosić innych o pomoc, jeśli czujemy się przytłoczeni. To normalne i w porządku, że tak się czujemy. Znajdźmy kogoś, z kim możemy o tym porozmawiać i prosić o wsparcie.Znajdźmy czas na własne relacje. Poświęćmy trochę czasu każdego dnia, aby skontaktować się z innymi, którzy sprawiają, że poczujemy się zrozumiani. Postarajmy się znaleźć kilka osób, z którymi możemy podzielić się uczuciami i doświadczeniami.Znajdźmy czas w ciągu dnia na robienie rzeczy, które pomogą nam radzić sobie ze stresem. Niezależnie od tego, czy nasz dzień jest pracowity, czy wolny, wiemy, że znalezienie czasu na dbanie o siebie jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia.


Kilka wskazówek w kierunku zrozumienia i empatii

nwazja zbrojna Rosji na Ukrainę spowodowała przyjazd około 700 tyś. dzieci z tego kraju. UNICEF, Save the Children i PLAN International Polska przeprowadzili wspólnie badanie na temat ich samopoczucia i oceny życia w Polsce. Wielokrotnie jest mowa o zmęczeniu, samotności czy też dyskryminacji.

Mimo, że w Polsce jest dobrze to tęsknią za swoim domem. Relacje z polskimi koleżankami czy kolegami są raczej powierzchowne. Określane często jako bezkonfliktowa współegzystencja.Ukraińskie dzieci, które mówią dobrze po polsku mają możliwość szybszej adaptacji i nawiązywania kontaktów z polskim środowiskiem poprzez różnorodne zajęcia, kursy czy eventy.

Badanie wykazuje również wątek dyskryminacyjny powiązany z rzezią wołyńską, którą wymieniają nawet młodsze dzieci. Problem stanowi również brak ukraińskich psychologów, trudności w adaptacji do polskiego systemu szkolnictwa czy też niestabilność.Co więcej wyniki badania wskazywały na chęć do integracji zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie. A to zadanie należy już do rodziców i opiekunów dzieci, aby tworzyć bezpieczne przestrzenie do integracji.

A na koniec ważna informacja dla społeczności ukraińskiej w Polsce – ukraińska fundacja Ucare.me stworzyła internetowa platformę bezpłatnej pomocy psychologicznej dla poszkodowanych w wojnie w Ukrainie (https://ucare.foundation/). Platforma ta zapewnia bezpłatnie wykwalifikowaną pomoc psychologiczną Ukraińcom.


Cyfrowa opieka nad zdrowiem psychicznym – możliwości i ryzyka

Dnia 29 listopada 2023 r. nasza Fundacja brała udział w wydarzeniu online zorganizowanym przez Mental Health Europe pt. „Cyfryzacja i opieka nad zdrowiem psychicznym”.

Technologie cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane, aby pomóc ludziom osiągnąć lepsze zdrowie psychiczne i powoli stają się standardową częścią opieki nad zdrowiem psychicznym na całym świecie. Trend ten został wzmocniony podczas pandemii COVID-19, gdy użytkownicy usług i usługodawcy szukali sposobów dostarczania i dostępu do opieki psychiatrycznej w obliczu ograniczeń społecznych.

Cyfryzacja w dziedzinie opieki nad zdrowiem psychicznym może przybierać różne formy: telezdrowie (terapia zdalna), interwencje internetowe, cyfrowe aplikacje zdrowia psychicznego, urządzenia zawierające w sobie komputer czy zaawansowane technologie elektroniczne lub wirtualna rzeczywistość (VR), poważne gry (gry projektowane w oparciu o konkretny cel edukacyjny lub społeczny, a nie jedynie z myślą o rozrywce), udostępnianie danych za pośrednictwem aplikacji/czatów/platform, cyfrowe grupy wsparcia, e-biblioteki, rozszerzona rzeczywistość (XR) i inne.

Wszystkie technologie VR/AR/MR/XR są technologiami immersyjnymi. To nic innego jak stwierdzenie ze to są technologie, które dotykają bezpośrednio zmysłów człowieka i pozwalają na współpracę człowiek-komputer (z angielskiego human-machine) na tym poziomie. Powoduje tzw. Immersję, czyli zanurzenie się w wirtualnym albo w hybrydowym świecie, czyli takim realnym prawdziwym i tym generowanym komputerowo.


Zrozumienie

Zrozumienie jest jedną z kluczowych ludzkich potrzeb, która oddziaływuje na poczucie wspólnoty z innymi oraz odczuwanie radości i spokoju w relacjach.
Oto 5 sposobów do nauki większego zrozumienia:
Podejmij postanowienie, że chcesz starać się rozumieć innychUświadom sobie, że to co myślisz na temat innych jest wyłącznie Twoją własną interpretacją rzeczywistości (myślimy poprzez ukształtowane w nas filtry i schematy poznawcze)Naucz się uważnie słuchać (skoncentruj się na tym co mówi druga osoba, bez tworzenia w swojej głowie własnych odpowiedzi)Rozwijaj w sobie ciekawość dotyczącą postrzegania świata przez drugą osobąPraktykuj współczucie i empatię wobec innych
Dziś żyjemy w czasach, kiedy mamy wokół siebie różne osoby, często pochodzące z innych kultur i środowisk, zmuszone do przesiedleń. Zrozumienie może nam pomóc tworzyć dobrostan psychiczny w naszych społeczeństwach

Розуміння – одна з ключових людських потреб, яка взаємодіє з почуттям спільності з іншими та відчуттям радості й миру у стосунках.
Ось 5 способів навчитися розуміти більше:
Прийміть рішення спробувати зрозуміти іншихУсвідомте, що те, що ви думаєте про інших, є виключно вашою власною інтерпретацією реальності (ми мислимо через когнітивні фільтри і схеми, які ми сформували)Навчіться уважно слухати (зосередьтеся на тому, що говорить інша людина, не створюючи власних відповідей у своїй голові)Розвивати цікавість до сприйняття світу іншою людиноюПрактикуйте співчуття та емпатію по відношенню до інших
Сьогодні ми живемо в час, коли нас оточують різні люди, часто з інших культур і походження, вимушені бути переміщеними. Розуміння може допомогти нам створити психологічне благополуччя в наших суспільствах


Otwarty Dialog

Podejście oparte na tzw. otwartym dialogu (Open Dialogue Approach – ODA) stosuje się z powodzeniem od lat 90. XX wieku w Zachodniej Laponii w Finlandii.Za podstawę Otwartego Dialogu przyjęto tzw. otwarte spotkania terapeutyczne, w których uczestniczą: osoba w kryzysie, jej bliscy i osoby dla niej ważne oraz profesjonaliści, którzy moderują spotkanie. Praca oparta jest na działalności mobilnych zespołów interwencji kryzysowej, a w procesie terapeutycznym podkreśla się przede wszystkim wagę wykorzystywania zasobów psychologicznych pacjenta oraz zasobów jego sieci społecznej. Istotną cechą spotkań jest zainicjowanie polifonii, czyli sytuacji, w której każdy z uczestników w atmosferze akceptacji może się wypowiedzieć (jeżeli tego chce). Co ważne, każdy głos jest wysłuchany i traktowany jako równoważny.LUDZIE NIE MAJĄ TYLKO JEDNEGO WSPÓLNEGO ZDANIA, LECZ ŻYJĄ POLIFONICZNIE, TZN. Z WIELOMA GŁOSAMI W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU I TEMATÓW ROZMÓW.OD opiera się na szybkiej reakcji na kryzys, poprzez spotkanie z klientem i jego najbliższą siecią, najlepiej w domu. Sesja Otwartego Dialogu z całą siecią powinna się odbyć w ciągu 24 godzin od kontaktu. W literaturze podejście to jest często wyjaśniane przez siedem przewodnich zasad: (1) natychmiastowa pomoc, (2) perspektywa sieci społecznościowej, (3) elastyczność i mobilność, (4) odpowiedzialność, (5) ciągłość psychologiczna, (6) tolerancja niepewności i (7) dialogizmWnikliwy przegląd zastosowania podejścia Otwartego Dialogu na całym świecie, pokazujący jego ogromny rozwój w ciągu ostatnich 12 lat w ponad 20 krajach można odnaleźć w czasopiśmie

Frontiers.https://www.frontiersin.org/…/fpsyg.2023.1241936/full…Popieramy stosowanie Otwartego Dialogu w terapii z rodzinami jako skutecznej praktyki dialogowe

Так званий підхід „Відкритий Діалог” (ОПД) успішно застосовується з 1990-х років у Західній Лапландії, Фінляндія. За основу „Відкритого діалогу” взято так звані відкриті терапевтичні зустрічі, в яких беруть участь людина в кризі, її родичі та важливі для неї люди, а також фахівці, які модерують зустріч. Робота базується на діяльності мобільних бригад кризового втручання, а терапевтичний процес підкреслює, перш за все, важливість використання психологічних ресурсів пацієнта та його соціальної мережі. Важливою особливістю зустрічей є ініціювання поліфонії, тобто ситуації, в якій кожен учасник в атмосфері прийняття може висловитися (якщо він цього бажає). Важливо, що кожен голос почутий і сприймається як рівноцінний. ЛЮДИ НЕ ТІЛЬКИ НЕ МАЮТЬ ОДНІЄЇ СПІЛЬНОЇ ДУМКИ, А І ЖИВУТЬ ПОЛІФОНІЧНО, ТОБТО З КІЛЬКОМА ДУМКАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНТЕКСТУ І ТЕМИ РОЗМОВИ. ОПД ґрунтується на швидкому реагуванні на кризу шляхом зустрічі з клієнтом та його найближчим оточенням, бажано вдома. Сесія відкритого діалогу з усім оточенням повинна відбутися протягом 24 годин після контакту. У літературі цей підхід часто пояснюється сімома керівними принципами: (1) негайна підтримка, (2) перспектива соціальної мережі, (3) гнучкість і мобільність, (4) підзвітність, (5) психологічна безперервність, (6) толерантність до невизначеності і (7) діалогізм. Поглиблений огляд застосування підходу „Відкритий діалог” у світі, що демонструє його величезний розвиток за останні 12 років у більш ніж 20 країнах, можна знайти в журналі „Frontiers”. https://www.frontiersin.org/…/fpsyg.2023.1241936/full… Ми підтримуємо використання Відкритого Діалогу в терапії з сім’ями як ефективну діалогічну практику.


Historia dworcowa

Zawsze powtarzamy, że w działaniach naszej Fundacji na pierwszym miejscu jest człowiek i jego świadectwo. Doświadczenia innych ludzi, mogą rezonować z naszymi własnymi, zmieniać naszą perspektywę i czynić nas lepszymi ludźmi. Dlatego też, chcielibyśmy podzielić się z Wami historią naszej niezastąpionej asystentki zdrowienia Klaudii, która na swojej drodze spotkała Olexieja.

Ми завжди говоримо, що люди та їхні свідчення стоять на першому місці в роботі нашого Фонду. Чужий досвід може резонувати з нашим власним, змінювати наше бачення і робити нас кращими. Тому ми хочемо поділитися з вами історією нашої незамінної помічниці в одужанні Клавдії, яка зустріла на своєму шляху Олексія.


Fakty i mity o zdrowiu psychicznym cz. 2

W obszarze zdrowia psychicznego krąży wiele mitów i stereotypów, których funkcjonowanie w społeczeństwie przekłada się na odbiór osób w kryzysach. Nasz zespół, składający się ze specjalistów, asystentów zdrowienia, osób aktywnie zajmujących się wsparciem i empowermentem, postanowił zebrać najbardziej powszechne mity i rozprawić się z nimi raz na zawsze! Sprawdź swoją wiedzę w naszym nowym cyklu „Fakty i mity”. Może ty znasz jakiś popularny mit na temat kryzysów?

У сфері психічного здоров’я циркулює багато міфів та стереотипів, функціонування яких у суспільстві впливає на сприйняття людей у кризі. Наша команда, що складається з фахівців, асистентів одужання, людей, які беруть активну участь у підтримці та розширенні можливостей, вирішила зібрати найпоширеніші міфи та розвіяти їх раз і назавжди! Перевірте свої знання в нашій новій серії „Факти та міфи”. Можливо, ви знаєте популярний міф про кризи? Поділіться з нами в коментарях!Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”


Fakty i mity o zdrowiu psychicznym cz. 1

W obszarze zdrowia psychicznego krąży wiele mitów i stereotypów, których funkcjonowanie w społeczeństwie przekłada się na odbiór osób w kryzysach. Nasz zespół, składający się ze specjalistów, asystentów zdrowienia, osób aktywnie zajmujących się wsparciem i empowermentem, postanowił zebrać najbardziej powszechne mity i rozprawić się z nimi raz na zawsze! Sprawdź swoją wiedzę w naszym nowym cyklu „Fakty i mity”. Może ty znasz jakiś popularny mit na temat kryzysów?

У сфері психічного здоров’я циркулює багато міфів та стереотипів, функціонування яких у суспільстві впливає на сприйняття людей у кризі. Наша команда, що складається з фахівців, асистентів одужання, людей, які беруть активну участь у підтримці та розширенні можливостей, вирішила зібрати найпоширеніші міфи та розвіяти їх раз і назавжди! Перевірте свої знання в нашій новій серії „Факти та міфи”. Можливо, ви знаєте популярний міф про кризи? Поділіться з нами в коментарях!Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”


Krótki przewodnik dla młodych dorosłych na temat zdrowia psychicznego / КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ПИТАНЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Krótki przewodnik dla młodych dorosłych na temat zdrowia psychicznego Wczesna dorosłość to stresujący okres życia. Nawet w normalnych okolicznościach aż jedna na pięć młodych osób w wieku od 15 do 24 lat doświadcza znacznego cierpienia psychicznego w ciągu roku, a badania wskazują, że w czasie pandemii COVID-19 liczba ta mogła jeszcze wzrosnąć, przy czym doświadczenia depresji, lęku i samotności są nawet większe niż u dorosłych. Trudno się temu dziwić na to, jak wiele zakłóceń miało miejsce dla osób uczących się i przechodzących z edukacji do dorosłego życia. 

Dlatego też Mental Health Europe (MHE) przygotowało ten krótki poradnik. Ten przewodnik jest piątą częścią serii krótkich przewodników MHE.

Plik do pobrania w wersji PDF w języku polskim i PDF w języku ukraińskim w naszych poradnikach!


Podejście biomedyczne, psychospołeczne, peer support

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na YouTube przygotowanego przez naszego partnera Mental Health Europe , w którym objaśnione zostało pojęcie niepełnosprawności psychospołecznej w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (UNCRP) i zmiany paradygmatu. Zmiana ta jest bardzo istotna, gdyż wiąże się z odejściem od podejścia biomedycznego w kierunku podejścia psychospołecznego. Zmiany, której pragniemy i o którą walczymy!Zaproponowany przez nas film można obejrzeć z napisami polskimi i ukraińskimi.

https://www.youtube.com/watch?v=NCIDkMbJslA

Aby móc się odnaleźć wśród pojęć związanych ze zdrowiem psychicznym, przygotowaliśmy słowniczek.


Co zrobić, aby zadbać o wspólny dobrostan w społeczeństwie?

Co możemy zrobić żeby zadbać o nasz wspólny dobrostan w społeczeństwie? Społeczeństwie w Polsce, które stanowią polscy i ukraińscy obywatele. Tak aby nam wszystkim żyło się dobrze? Trzeba spróbować się zrozumieć nawzajem!

Jarosław Hrycak – ukraiński profesor historii, publiczny intelektualista, człowiek nowoczesności jest autorem książki „Ukraina. Wyrwać się z przeszłości”. Jest to 600-stronicowa opowieść o historii Ukrainy od chrztu kijowskiego księcia Włodzimierza w 988 roku aż do agresji Rosji na pełną skalę w 2022 roku. Napisana dla młodych Ukraińców i wszystkich młodych ludzi innych narodowości, od których zależy przyszłość Europy i Świata. Opowieść o Ukrainie rozwija się w kontekście lokalnej historii Europy i relacji z Polską, Białorusią i Rosją, ale ma również charakter globalny, sięgając po procesy polityczne i społeczne w innych zakątkach globu. Hrycak rozprawia się z dziedzictwem ukraińskiej pańszczyzny, analizuje ukraiński nacjonalizm, antysemityzm. Autor ukazuje jak Ukraina wielokrotnie była terenem eksperymentów – etnicznych, politycznych, ekonomicznych, jądrowych.

Książka ta nie jest jednak tylko i wyłącznie analizą przeszłości, gdyż badacz kieruje swój wzrok w przyszłość, stawiając pytania o szanse i sposoby modernizacji Ukrainy. Co więcej, ukazując czytelnikowi szeroki plan sprawia, że zdarzenia lokalne właściwe Ukrainie stają się częścią większej całości – globalnych procesów i modernizacji mających miejsce w różnych zakątkach świata. Książka stanowi również punkt odniesienie do tego co dzieje się u nas na naszym polskim podwórku.

Książka miała już swoją premierę na Ukrainie i cieszy się ogromną popularnością. Aktualnie w Polsce Międzynarodowe Centrum Kultury wydało polską wersję książki. Lektura ta może naprowadzić nas dzisiaj na pewne tropy ułatwiające zrozumienie Ukrainy i ich obywateli, którzy dziś tak licznie zamieszkują nasz kraj. 

Polecamy Waszej uwadze bardzo ciekawy podcast Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego. Podcast o ww. książce, o Ukrainie i o Polsce, o perspektywie szukania nici porozumienia i zrozumienia między naszymi narodami w kontekście historii.

https://audycje.tokfm.pl/podcast/145027,14-Hrycaka-globalna-historia-Ukrainy-czyli-jak-wyrwac-sie-z-przeszlosci-i-modernizowac-narod

„Nie pozwól, by twoja przeszłość pozbawiła cię przyszłości”.

o. Andrij Zelinski, kapelan ukraińskiej piechoty morskiej

(parafraza mądrości ludowej)


Wyrażanie emocji

Wyrażanie emocji jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego nastolatków. Podążając za radami doktor Lisa Damour, psycholog, matki i autorki bestsellerów, przedstawiamy trzy sposobami, jakich można użyć, by pomóc swojemu nastolatkowi w trudnym momencie.


Czy wiesz czym jest PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA?

To nauka badająca zależności między umysłem i ciałem, trwałej jedności emocji i fizjologii człowieka w procesie rozwoju przebiegającym całe życie. To dziedzina, która bada związek między psychiką (umysłem i jego treścią emocjonalną) a układem nerwowym oraz tym, jak działanie ich obu wpływa na nasz układ odpornościowy.

Dawno temu lekarze wiedzieli, że emocje mają ogromny wpływ na powstawanie chorób, jak również na proces powrotu do zdrowia. Amerykański psycholog Ross Buck pisał, że przed pojawieniem się nowoczesnej technologii medycznej i farmakologii naukowej lekarze polegali na efekcie placebo. Należało było wzbudzić w pacjencie przekonanie o jego własnej, wewnętrznej zdolności zdrowienia. Skuteczny lekarz musiał wysłuchać pacjenta, nawiązać z nim relację i zaufać intuicji. Dzisiaj zaś lekarze polegają wyłącznie na „obiektywnych” pomiarach, diagnostyce i „naukowej” terapii.

Konstrukcja emocjonalna jednostki oraz reakcja na ciągły stres mogą stanowić przyczynę wielu chorób, które medycyna leczy, nie znając jeszcze ich źródła. Rozszczepienie na dwoje tego co stanowi jedność, czyli umysł i ciało, rzutuje na przekonania dotyczące zdrowia i choroby. Świat medyczny opisuje istoty ludzkie w oderwaniu od środowiska, w którym się rozwijają, żyją, pracują, bawią, kochają i umierają. Medycyna nie przyswoiła ważnej lekcji z teorii względności Einsteina: położenie obserwatora wpływa na obserwowane zjawisko i na wyniki obserwacji.


Rola języka i zdrowie psychiczne

Podążając za słowami Mental Health Europe i w nawiązaniu do znaczenia słów w naszym życiu i ich implikacją na nasz dobrostan podejmujemy temat: Normalność i zdrowie psychiczne: Rola języka

Jak słowa wpływają na nasze postrzeganie normalności i zdrowia psychicznego? Udowodniono, że słowa, których używamy do mówienia o czymś konkretnym, wpływają na jego postrzeganie przez nas. Dr Zsofia Demjen, Elena Semino i Rose Hendricks przeprowadziły eksperyment, w którym podzieliły się historiami o ludziach chorych na raka i ludziach doświadczających depresji z dwiema różnymi grupami osób.W pierwszej grupie używali w tekście metafor związanych z „wojną”, „bitwą” i „przemocą”, podczas gdy w drugiej używali metafor związanych z „podróżą” i „podróżowaniem”.

Możesz dowiedzieć się więcej w 4 odcinku serii Podcastów MHE – Empowering Minds”: https://spotifyanchor-web.app.link/e/g2HBpt0EvBb#MentalHealthEurope#MH_UKR#HumanFoundation#FundacjaCzłowiek#pomocdlaukrainy#zdrowiePsychiczneUkraina


Po co nam język inkluzywny?

W języku odbijają się potoczne sądy o świecie, właściwe danej społeczności, kulturze i tradycji – to buduje językowy obraz świata (Bartmiński, 2001)Przez język przejawia się nasz podgląd na świat.

Według językoznawców język oddziałuje na myślenie, a w konsekwencji na zachowanie ludzi. Możemy więc (świadomie lub nie) wykluczać, szufladkować i pomijać część społeczeństwa.Może lepiej nauczyć się włączać i dawać równe szanse?

Jak używać języka inkluzywnego?

Terminologia, unikanie metafor, person-first:

languagemigrant/uchodźczyni/osoba w drodze zamiast „nielegalny imigrant”, osoba uchodźcza, migrancka, emigrancka, w drodze, w ruchu

Nie mówimy o „konflikcie w Ukrainie”, a o zdobnej napaści RosjiNie mówimy o „fali uchodźców”, a o dużej grupie osóbuciekających przed wojną

Polecamy Waszej uwadze materiał dotyczący relatywizmu językowego:https://www.youtube.com/watch?v=QqGYrw3ZZkg

Co to jest kryzys psychiczny?

Kryzys psychiczny, inaczej emocjonalny – silne, przejściowe zakłócenie równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, systemem wartości, koncepcją własnej osoby, skutkiem konfrontacji z zaskakującą sytuacją bądź wydarzeniem krytycznym (por. Helena Sęk: Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, 2000, s. 486–490. ISBN 83-01-10241-1)

Kryzys jest reakcją na sytuację, z którą w żaden sposób nie potrafimy sobie poradzić. To stan dezorganizacji i zamieszania, który pojawia się, gdy na drodze do realizacji ważnych, życiowych celów stają przeszkody nie do pokonania. Nieudane próby poradzenia sobie z nimi prowadzą do rozstroju psychicznego i utraty wewnętrznej równowagi. Osoba traci zdolność do racjonalnego myślenia i działania. Ma poczucie utraty kontroli nad sobą i swoim życiem. Kryzys jest zjawiskiem ograniczonym w czasie, o ile znajdzie rozwiązanie i nie przejdziew stan chronicznego stresu.


Bądźmy dla siebie wyrozumiali!

Bądźmy dla siebie wyrozumiali!

Zamiast bycia surowym dla siebie, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech, zauważ swoje dokonania (te duże i te maleńkie) i doceń to jak wiele w życiu osiągnąłeś.Traktuj siebie z taką samą wyrozumiałością, serdecznością i szacunkiem jakimi obdarzyłbyś kogoś bliskiego.Bądź dla siebie delikatny, zaakceptuj siebie i naucz się kochać!


Basic PH

Co to jest Basic PH? Są to strategie, jakie ludzie stosują by poradzić sobie z trudną sytuacją, kryzysem, stresem, traumą i trudnymi emocjami, które im towarzyszą.

Szczegółowe strategie poznasz klikając w nasze grafiki – jak zawsze w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

BasicPH?

стратегії, які люди використовують, щоб впоратися зі складними ситуаціями, кризами, стресом, травмами та важкими емоціями, які їх супроводжують.


100 wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne

100 порад про те, як дбати про своє психічне здоров’я

100 wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne / 100 порад про те, як дбати про своє психічне здоров’я

Spacer na łonie natury, puzzle albo ulubiony film. Jakie masz metody na to, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne? Zebraliśmy 100 wskazówek, które pomogą Ci dbać o swoje zdrowie. Dodasz coś od siebie?

Pliki można pobrać w postaci JPG w wersji Polskiej oraz Ukraińskiej lub w postaci PDF.

Pobierz poradnik w PDF – wersja polska

Pobierz poradnik w PDF – wersja ukraińska


Sześć zasad dobrego samopoczucia społecznego

для доброго психічного самопочуття Шість простих правил

Sześć zasad dobrego samopoczucia społecznego

Sześć prostych rzeczy, które możesz zrobić, aby mieć lepsze samopoczucie. Dodasz coś?


Mental Health Europe: Rekomendacje polityczne. W kierunku zdrowych psychicznie społeczeństw tworzących przestrzeń do rozwoju dla każdego. / Mental Health Europe: Політичні рекомендації. На шляху до психічно здорових суспільств, які створюють простір для процвітання кожної людини

Mental Health Europe Rekomendacje polityczne:

W kierunku zdrowych psychicznie społeczeństw tworzących przestrzeń do rozwoju dla każdego

Wersja PDF w języku polskim


Mental Health Europe: Політичні рекомендації

На шляху до психічно здорових суспільств, які створюють простір для процвітання кожної людини

Wersja PDF w języku ukraińskim / Українська версія


Co możesz zrobić, jeżeli rozmowy o wojnie Cię niepokoją?

Co możesz zrobić jeżeli rozmowy o wojnie Cię niepokoją?

Higiena informacji, jest jednym z najważniejszych zagadnień w dobie postępującej cyfryzacji. Jednak nadmiar informacji, może wywołać u nas i naszych bliskich niepokój, lęk.

Zapraszamy do lektury!


Jak rozmawiać z dziećmi o konfliktach zbrojnych?

Як говорити з дітьми про збройний конфлікт?

Jak rozmawiać z dziećmi o konfliktach zbrojnych?

к говорити з дітьми про збройний конфлікт?

Konflikty zbrojne to bardzo trudny temat – emocjonalny, polityczny, dla dzieci wręcz abstrakcyjny.

Przedstawiamy wskazówki, w jaki sposób rozmawiać z najmłodszymi na temat zmieniającego się świata w obliczu konfliktu zbrojnego.

Wersja w języku polskim oraz ukraińskim.


Słowniczek pojęć związanych z pracą polityczną w zakresie zdrowia psychicznego / Словник термінів, пов’язаних з політикою у сфері психічного здоров’я

Niepełnosprawność psychospołeczna, ldeinstytucjonalizacja, CRPD review, transpozycja… oraz wiele innych pojęć, których znaczenie nie do końca jest dla nas jasne.

Słowniczek pojęć związanych z pracą polityczną w zakresie zdrowia psychicznego, jest odpowiedzią na potrzeby osób, które chciałyby poznać właściwą definicję pojęć związanych z prawem, odpowiednim nazewnictwem w obszarze zdrowia psychicznego.

Wersja PDF w języku ukraińskim

Wesja PDF w języku polskim.

Powstawanie powyższych poradników zostało wsparte przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM) –  wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze, a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM.