Loading

Używanie języka uwzględniającego płeć oznacza mówienie i pisanie w sposób, który nie dyskryminuje określonej płci, płci społecznej lub tożsamości płciowej i nie utrwala stereotypów związanych z płcią. Tym samym jest to działanie wspierające zdrowie psychiczne. Polecamy Waszej uwadze nowe wytyczne przygotowanie przez Mental Health Europe.
Płeć jest jedną z „cech intersekcjonalnych”, które należy uwzględnić w ramach psychospołecznego modelu zdrowia psychicznego. Zgodnie z tym modelem, zdrowie psychiczne jest głęboko powiązane z kontekstem społeczno-kulturowym, w którym żyje dana osoba, a co za tym idzie, podkreśla wpływ dynamicznej interakcji między psychologicznymi i społecznymi determinantami na zdrowie psychiczne i dobrostan.
Oprócz nierówności strukturalnych związanych z płcią, należy zwrócić uwagę na wpływ języka związanego z płcią na zdrowie psychiczne. Język odgrywa kluczową rolę w ustanawianiu lub podważaniu stereotypów i oczekiwań związanych z płcią, a konsekwencje języka opartego na uprzedzeniach związanych z płcią są daleko idące: od wpływu na poczucie własnej wartości danej osoby po wzmacnianie stereotypów i utrwalanie tradycyjnych ról w pracy, społeczeństwie i gospodarstwach domowych. Język związany z płcią jest w rzeczywistości głęboko powiązany z dyskursem społecznym i często wpływa na nasze rozumienie tożsamości danej osoby oraz miejsca, jakie zajmuje lub powinna zajmować w społeczeństwie.
Wytyczne MHE dotyczą wpływu języka związanego z płcią na zdrowie psychiczne i badają, w jaki sposób przełamywanie społecznych oczekiwań dotyczących płci poprzez stosowanie języka wrażliwego na płeć i neutralnego płciowo może przyczynić się do stworzenia bardziej integracyjnego środowiska, które wspiera różnorodne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego. Wytyczne zawierają również praktyczne przykłady języka opartego na uprzedzeniach ze względu na płeć oraz nowe podejścia do języka uwzględniającego płeć, który może wspierać dobre zdrowie psychiczne. Wreszcie, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie media odgrywają w przedstawianiu zarówno stereotypów związanych z płcią, jak i kwestii zdrowia psychicznego jako takich i w połączeniu z nimi, wytyczne MHE zawierają wskazówki dotyczące praktyk medialnych, które są wrażliwe zarówno na płeć, jak i aspekty zdrowia psychicznego.
A oto definicje z ILGA-Europe – parasolowej organizacji skupiającej 700 podmiotów z Europy i Centralnej Azji: Nasz słownik:
Cispłciowość: Termin odnoszący się do osoby, która nie identyfikuje się jako osoba transpłciowa. Odnosi się do osoby, której płeć przypisana przy narodzinach odpowiada jej tożsamości płciowej.
Dyskryminacja: Nierówne lub niesprawiedliwe traktowanie, które może opierać się na wielu
takich jak wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientacja seksualna lub tożsamość płciowa.
Płeć: Odnosi się do konstrukcji społecznej, która nakłada kulturowe i społeczne oczekiwania kulturowe i społeczne w oparciu o przypisaną im płeć.
Ekspresja płci: Odnosi się do sposobu, w jaki ludzie manifestują swoją tożsamość płciową, na przykład poprzez ubiór, mowę i maniery. Wyrażanie płci przez ludzi może, ale nie musi być zgodna z ich tożsamością płciową lub płcią przypisaną im przy urodzeniu.
Tożsamość płciowa: Odnosi się do głęboko odczuwanego wewnętrznego i indywidualnego
doświadczenia płci, które może, ale nie musi odpowiadać płci przypisanej przy urodzeniu, w tym osobistym poczuciem ciała (które może obejmować, jeśli jest dobrowolne, modyfikację wyglądu lub funkcji ciała za pomocą środków medycznych, chirurgicznych lub inne środki) oraz inne przejawy płci, w tym ubiór, mowa i maniery. Tożsamość płciowa niektórych osób wykracza poza binarną tożsamość płciową i związane z nią normy.
Osoby niezgodne z płcią: Odnosi się do ekspresji płci innej niż męska lub żeńska.
Heteronormatywność: Odnosi się do zestawu przekonań i praktyk, które uważają płeć za absolutną, niekwestionowalnie binarną, a zatem opisują i wzmacniają heteroseksualność jako normę. Sugeruje to, że płeć i cechy płciowe ludzi pochodzą z natury i zawsze powinny być wyrównane, a zatem heteroseksualność jest jedyną możliwą seksualnością i jedynym sposobem na bycie „normalnym”.
Niebinarny: Odnosi się do tożsamości płciowych innych niż męska lub żeńska.
Out: Bycie otwartym gejem, lesbijką, osobą biseksualną, transpłciową lub interseksualną.
Queer: Wcześniej używany jako obraźliwy termin odnoszący się do osób LGBTI w języku angielskim. Queer określa ludzi, którzy identyfikują się poza tradycyjnymi kategoriami płci i heteronormatywnymi konwencjami społecznymi. Jednakże, w zależności od kontekstu, niektórzy ludzie mogą nadal uważać to określenie za obraźliwe. Odnosi się również do teorii queer, dziedziny akademickiej, która kwestionuje heteronormatywne normy społeczne dotyczące płci i seksualności.
Transpłciowy: To inkluzywny termin parasolowy odnoszący się do osób, których tożsamość płciowa i/lub ekspresja płciowa różnią się od płci, do której zostały przypisana przy urodzeniu.
Transpozycja: Odnosi się do serii kroków, które ludzie mogą podjąć, aby żyć w płci, z którą się identyfikują. Przejście danej osoby może mieć charakter społeczny i/lub medyczny. Kroki mogą obejmować: ujawnienie się rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom; ubieranie się i zachowywanie zgodnie ze swoją płcią; zmianę imienia i/lub płci w dokumentach prawnych; leczenie, w tym terapie hormonalne i ewentualnie jeden lub więcej rodzajów operacji.
Використовувати ґендерно-чутливу мову означає говорити і писати так, щоб не дискримінувати певну стать, ґендер чи ґендерну ідентичність і не увічнювати ґендерні стереотипи. Таким чином, ми дбаємо про своє психічне здоров’я. Пропонуємо вашій увазі нові рекомендації, підготовлені Mental Health Europe.
Гендер є однією з „перехресних характеристик”, які слід розглядати в рамках психосоціальної моделі психічного здоров’я. Згідно з цією моделлю, психічне здоров’я тісно пов’язане з соціокультурним контекстом, в якому живе людина, і, таким чином, підкреслює вплив динамічної взаємодії між психологічними та соціальними детермінантами на психічне здоров’я та благополуччя.
Окрім структурної нерівності, пов’язаної з ґендером, важливо підкреслити вплив ґендерно зумовленої мови на психічне здоров’я. Мова відіграє ключову роль у встановленні або руйнуванні ґендерних стереотипів та очікувань, а наслідки ґендерно упередженої мови мають далекосяжні наслідки: від впливу на самооцінку людини до посилення стереотипів та увічнення традиційних ролей на роботі, в суспільстві та домогосподарствах. Насправді, ґендерно забарвлена мова тісно пов’язана із соціальним дискурсом і часто впливає на наше розуміння ідентичності людини та місця, яке вона посідає чи має посідати в суспільстві.
У настановах МОЗ розглядається вплив ґендерно зумовленої мови на психічне здоров’я та досліджується, як руйнування суспільних ґендерних очікувань шляхом використання ґендерно чутливої та ґендерно нейтральної мови може сприяти створенню більш інклюзивного середовища, яке підтримує різноманітні потреби у сфері психічного здоров’я. У настановах також наведено практичні приклади гендерно упередженої мови та нові підходи до гендерно інклюзивної мови, яка може сприяти підтримці психічного здоров’я. Нарешті, враховуючи важливість, яку відіграють засоби масової інформації у висвітленні як гендерних стереотипів, так і проблем психічного здоров’я як окремо, так і в поєднанні, настанови МОЗ надають рекомендації щодо медіа-практик, які є чутливими як до гендерних аспектів, так і до аспектів психічного здоров’я.
А ось визначення від ILGA-Europe – парасолькової організації, що об’єднує 700 організацій з Європи та Центральної Азії: Наш словник:
Гендерна ідентичність: термін, що відноситься до людини, яка не ідентифікує себе як трансгендер. Він стосується тих, чия стать, визначена при народженні, відповідає її ґендерній ідентичності.
Дискримінація: Нерівне або несправедливе ставлення, яке може ґрунтуватися на низці таких факторів як вік, етнічна приналежність, інвалідність, сексуальна орієнтація або ґендерна ідентичність.
Ґендер – соціальна конструкція, яка нав’язує культурні та соціальні очікування, що ґрунтуються на приписаній статі.
Ґендерне самовираження: спосіб, у який люди проявляють свою ґендерну ідентичність, наприклад, через одяг, мову та манери поведінки.
Ґендерне самовираження людей може відповідати або не відповідати їхній ґендерній ідентичності або статі, визначеній при народженні. Ґендерна ідентичність: стосується глибокого внутрішнього та індивідуального ґендерна ідентичність – глибоко усвідомлене внутрішнє та індивідуальне переживання ґендеру, яке може відповідати або не відповідати статі, визначеній при народженні, включаючи особисте відчуття тіла (яке може включати добровільну зміну зовнішності або функцій тіла медичними, хірургічними або іншими засобами) та інші прояви ґендеру, включаючи одяг, мовлення та манери поведінки. Ґендерна ідентичність деяких людей виходить за межі ґендерної бінарності та пов’язаних з нею норм.
Гендерно неконформні особи: Посилається на гендерне самовираження, відмінне від чоловічого чи жіночого.
Гетеронормативність – набір переконань і практик, які розглядають ґендер як абсолютну, беззаперечно бінарну категорію, а отже, описують і зміцнюють гетеросексуальність як норму. Це припускає, що стать і сексуальні характеристики людей походять від природи і завжди повинні бути рівними, і що гетеросексуальність є єдино можливою сексуальністю і єдиним способом бути „нормальним”.
Небінарний: стосується гендерної ідентичності, відмінної від чоловічої або жіночої.
Камінг-аут: бути відкритим геєм, лесбійкою, бісексуалом чи лесбійкою.
Квір: Раніше використовувався як зневажливий термін для позначення ЛГБТІ в англійській мові.
Квір описує людей, які ідентифікують себе поза традиційними гендерними категоріями та гетеронормативними соціальними конвенціями. Однак, залежно від контексту, деякі люди все ще можуть вважати цей термін образливим. Він також відноситься до квір-теорії – академічної галузі, яка кидає виклик гетеронормативним соціальним нормам щодо гендеру та сексуальності.
Трансгендер – це інклюзивний термін, що стосується людей, чия гендерна ідентичність та/або гендерне самовираження відрізняється від статі, до якої вони були приписані при народженні.
Трансгендерний перехід: означає низку кроків, які люди можуть зробити, щоб жити в ґендері, з яким вони себе ідентифікують. Трансгендерний перехід людини може бути соціальний та/або медичний. Кроки можуть включати: розкриття себе родині, друзям і колегам; вдягання і поведінку відповідно до своєї статі; зміну імені та/або статі в юридичних документах; медичне лікування, включаючи гормональну терапію і, можливо, один або кілька видів хірургічного втручання.