Loading

Po co nam język inkluzywny?
W języku odbijają się potoczne sądy o świecie, właściwe danej społeczności, kulturze i tradycji – to buduje językowy obraz świata (Bartmiński, 2001)
Przez język przejawia się nasz podgląd na świat. Według językoznawców język oddziałuje na myślenie, a w konsekwencji na zachowanie ludzi. Możemy więc (świadomie lub nie) wykluczać, szufladkować i pomijać część społeczeństwa.
Może lepiej nauczyć się włączać i dawać równe szanse?
Jak używać języka inkluzywnego?
Terminologia, unikanie metafor, person-first language
migrant/uchodźczyni/osoba w drodze zamiast „nielegalny imigrant”
Osoba uchodźcza, migrancka, emigrancka, w drodze, w ruchu
Nie mówimy o „konflikcie w Ukrainie”, a o zdobnej napaści Rosji
Nie mówimy o „fali uchodźców”, a o dużej grupie osób
uciekających przed wojną
Polecamy Waszej uwadze materiał dotyczący relatywizmu językowego:
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”
_______________________
Чому нам потрібна інклюзивна мова?
Мова відображає розмовні судження про світ, характерні для певної спільноти, культури і традиції – вона будує мовну картину світу (Bartminski, 2001)
Через мову проявляється наш погляд на світ. На думку лінгвістів, мова впливає на мислення людей і, відповідно, на їхню поведінку. Таким чином, ми можемо (свідомо чи ні) виключати, перетасовувати і залишати поза увагою частини суспільства.
Можливо, краще навчитися бути інклюзивними і давати рівні можливості?
Як користуватися інклюзивною мовою?
Термінологія, уникнення метафор, мова, орієнтована на людину
мігрант/біженець/особа в процесі переміщення замість „нелегальний іммігрант”
Біженець, мігрант, емігрант, у русі, в русі
Ми говоримо не про „конфлікт в Україні”, а про декоративний наступ Росії
Ми говоримо не про „хвилю біженців”, а про велику групу людей
які тікають від війни
Рекомендуємо звернути увагу на матеріал про мовний релятивізм: