Loading

Podążając za istotą podejścia psychospołecznego determinanty ekonomiczne i społeczne mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
W grudniu 2023 r. Polski instytut Ekonomiczny (publiczny think-tank ekonomiczny) opublikował raport „Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody”.
PIE przeprowadził badania z uchodźczyniami i uchodźcami z Ukrainy w formie pogłębionych wywiadów. Ich celem było zrozumienie doświadczeń rozmówców, ich postaw i wyzwań związanych z integracją zawodową i społeczną w naszym kraju. Wśród uczestników badań dominowały kobiety, które stanowią większość wśród uchodźców przybyłych do Polski w 2022 r.
„Uchodźcy wojenni to niejednorodna grupa ludzi z różnymi umiejętnościami, doświadczeniem oraz aspiracjami zawodowymi. Pomimo tych różnic łączą ich trudności o charakterze emocjonalnym, obecne w codziennych wyzwaniach adaptacyjnych. Można tu wyróżnić poczucie osamotnienia, zagubienia, niepewności, brak bliskich czy obawy o zapewnienie godnych warunków życia w nowym miejscu pobytu. – objaśnia Radosław Zyzik, starszy doradca zespołu ekonomii behawioralnej PIE – „Część uchodźców wyraźnie komunikuje tęsknotę za krajem i bliskimi, która wpływa na proces adaptacji. A deklarowaną chęć powrotu potęguje zmiana statusu społecznego i utrata poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego” – dodaje.
Badania ukazały z jak różnorodnymi wyzwaniami na rynku pracy mają do czynienia uchodźcy. Rzeczywistość weryfikuje ich elastyczność, odporność i zdolności adaptacyjne w środowisku. Badania nie wykazały powszechnych zjawisk dyskryminacji na tle narodowościowym, jednakże uchodźcy niekiedy doświadczają nierównego traktowania. Badane osoby wskazywały na problemy z akceptacją kwalifikacji, pracę poniżej swoich umiejętności lub w szarej strefie, krzywdzące stereotypy.
Migranci wojenni mierzą się z potężnymi problemami emocjonalnymi, równocześnie starają się budować swoje życie w nowym świecie, w którym przyszło im żyć.
Zmagają się jednocześnie z barierami językowymi i kulturowymi oraz trudnościami w zapewnieniu podstawowych środków do życia dla siebie i rodziny. Głównie bariera językowa to jedna z głównych przeszkód utrudniających odnalezienie się w nowej rzeczywistości i znalezienie pracy. Uchodźcy mają również problem z brakiem uznawania ich ukraińskich dokumentów, certyfikatów i dyplomów oraz trudno im pozyskiwać informacje o rynku pracy.
Pomimo trudności i wyzwań ukraińscy uchodźcy w naszym kraju dostrzegają i cenią sobie ogrom wsparcia, które otrzymują od instytucji publicznych, pozarządowych, międzynarodowych, ze szczególnym wskazaniem na wsparcie okazane przez społeczeństwo obywatelskie.
Відповідно до суті психосоціального підходу, економічні та соціальні детермінанти впливають на наше психічне здоров’я.
У грудні 2023р. Польський економічний інститут (державний економічний аналітичний центр) опублікував звіт „Біженці з України на польському ринку праці: можливості та перешкоди”.
ПЕІ провів дослідження з жінками-біженцями та біженцями з України у формі глибинних інтерв’ю. Їхньою метою було зрозуміти досвід, ставлення та проблеми респондентів щодо професійної та соціальної інтеграції в нашій країні. Учасниками дослідження були переважно жінки, які складають більшість біженців, що прибули до Польщі у 2022 році.
„Біженці війни – це гетерогенна група людей з різними навичками, досвідом та професійними прагненнями. Незважаючи на ці відмінності, їх об’єднують труднощі емоційного характеру, присутні в щоденних викликах адаптації. Це почуття самотності, розгубленості, невпевненості, відсутність близьких або побоювання щодо забезпечення гідних умов життя на новому місці проживання. – пояснює Радослав Жизік, старший радник групи поведінкової економіки Інституту, – „Деякі біженці чітко висловлюють тугу за своєю країною та близькими, що впливає на процес адаптації. А задеклароване бажання повернутися ускладнюється зміною соціального статусу та втратою економічної безпеки”, – додає він.
Дослідження показало, наскільки різноманітними є проблеми, з якими стикаються біженці на ринку праці. Реальність перевіряє їхню гнучкість, стійкість і здатність адаптуватися в навколишньому середовищі. Дослідження не виявило широко розповсюдженої дискримінації за національною ознакою, проте біженці іноді стикаються з нерівним ставленням. Респонденти вказували на проблеми з визнанням кваліфікації, роботу нижче їхньої кваліфікації або в тіньовій економіці, кривдні стереотипи.
Військові мігранти стикаються з потужними емоційними проблемами, водночас намагаючись налагодити своє життя в новому світі, в якому вони опинилися.
Вони одночасно борються з мовними та культурними бар’єрами і труднощами у забезпеченні базових засобів до існування для себе і своїх сімей. Мовний бар’єр є однією з головних перешкод для того, щоб зорієнтуватися в новій реальності та знайти роботу. Біженці також мають проблеми з невизнанням їхніх українських документів, атестатів і дипломів, їм важко отримати інформацію про ринок праці.
Незважаючи на труднощі та проблеми, українські біженці в нашій країні визнають і цінують величезну підтримку, яку вони отримують від державних, неурядових, міжнародних інституцій, з особливим акцентом на підтримку з боку громадянського суспільства.